Affald & storskrald

Håndtering af affald er et fælles ansvar

Alle beboere i Fredens Gaard har et medansvar for, at skrald sorteres korrekt og at fællesområderne ude som inde er ryddede og fri for alle former for affald. Bestyrelsen kan via ejerforeningens administrator Cobblestone, pålægge udpegede beboere et oprydningsgebyr, hvis der gentagne gange konstateres forkert håndtering af affald eller håndtering af affald til gene for ejendommens øvrige beboere og i modstrid med fællesskabets husorden samt vedtægter.

Eksempel: Cigaretskodder henkastet fra altaner i gården er forbudt og til stor gene for ejendommens beboere.

Har du spørgsmål eller vil vide mere?
Ejerforeningens kontaktperson til skraldehåndtering er Annette Havlit. Hun har bl.a. kontakten til Københavns Kommunes tekniske forvaltning og renovation, samt til Cobblestone Facility Management ved evt. fejlhåndtering af skrald. Er du i tvivl om noget som vedrører håndtering af affald i E/F Fredens Gaard, er du velkommen til at række ud til Annette.
Hvis du ønsker at læse mere om de generelle regler for affaldssortering i Københavns kommune, kan du gøre det HER

Sortering i skraldeskurets tre rum

Rum 1 (tættest på porten):
Her sorteres restaffald fra husholdningen, bioaffald (fx madrester i grønne miljøposer), kemikalier og farligt affald (sættes ovenpå containeren, så børn ikke kan nå dem), flasker, elektronik, batterier og haveaffald (fx potteplanter og afskårne visne buketter).
Hvis containerne i rum 1 er fyldte, skal beboeren selv bortskaffe affald som flasker, maling, elektronik, potteplanter o.l. via den lokale genbrugsstation. Dette affald må IKKE henkastes i restaffald.
Bagerst i rum 1 er foreningens redskabsrum, med haveredskaber til fri afbenyttelse. Foreningens gartner og gård- og terrasseudvalget henstiller til at redskaber behandles med respekt og hænges/stilles på plads efter brug.

Rum 2:
Her sorteres plast, pap og metal. Alt affald skal foldes eller stampes sammen, så det fylder så lidt som muligt i affaldscontainerne. I perioder med stort forbrug af pap, herunder juleferien, kan papcontainerne blive overfyldte, hvilket resulterer i at renovationsfirmaet nægter at afhente containerne. Lågene på containerne skal derfor altid kunne lukkes, og det er ikke tilladt at fylde mere pap i end at dette er muligt.
OBS: Pizzabakker skal IKKE sorteres som pap, men skal i stedet smides i restaffaldscontainerne i rum 1.

Rum 3:
Dette rum er til småt brandbart, genbrug samt storskrald.
Mindre genstande, der egner sig til at blive genbrugt, kan stilles i byttecentralen, bagerst i rummet. Ting som stilles i byttecentralen og som ikke bliver afsat, vil løbende blive fjernet. Alle mindre genstande, som ikke egner sig til genbrug, skal puttes i de to containere til småt brandbart, mens større plader og møbler skal placeres, så de ikke spærrer for indgangen.
i Rum 3 er der desuden placeret en kompostbeholder til fx græs og blade, og i denne må der ikke henkastes grene, frugt, grøntsager eller nogen former for fødevarer pga. rotter. På sigt er det intentionen at der skal findes en egnet plads til kompostbeholderen i gården, så foreningen kan producere egen muldjord.