Husorden og værdigrundlag

Foreningens værdigrundlag

For english version of the values and house rules click here.

Husordenen for Fredens Gaard er regler og retningslinjer, der skal sikre foreningens beboere de bedst mulige betingelser for at trives side om side i et fornuftigt og forsvarligt fællesskab. Skulle der opstå uenighed eller konflikt, opfordrer vi til respektfuld dialog og meningsudveksling parterne imellem inden yderligere indblanding af andre parter.

E/F Fredens Gaard går ind for diversitet og gensidig respekt. Derfor accepterer vi ingen former for diskrimination mod køn, alder, etnicitet, religion, seksualitet eller andet. Derimod opfordrer vi til rummelighed og tolerance i en god og omgængelig tone.

Velkommen til E/F Fredens Gaard.

Foreningens husorden

 1. TRAPPEOPGANGE, ELEVATORER OG KÆLDRE
  1. Elevatorerne er fortrinsvis til persontransport, og dørene må ikke blokeres. Det enkelte medlem af foreningen har ansvar for og skal sikre, at hverken elevator, trappeopgang mv. beskadiges i forbindelse med flytning og lignende.
  2. Det er ikke tilladt at ryge på trappeopgangene eller i elevatorerne.
  3. Brandvedtægten tilsiger, at intet må henstilles på trappeafsatser, i kælderrum, teknikrum, opgange eller på andre fællesarealer. Dette betyder for eksempel, at fodtøj og barnevogne skal stilles i den enkelte beboers egen lejlighed eller kælderrum.
  4. Kælderens gange skal på grund af brandfare og anvendelighed have fri passage overalt. Det er derfor ikke tilladt at opmagasinere eller henstille genstande i de fælles gangpassager.
 2. CYKELPARKERING, BARNEVOGNE OG MOTORKØRETØJER
  1. Ejendommens trappeopgange må ikke benyttes til opbevaring af cykler, barnevogne eller lignende. Cykler skal parkeres i gårdens cykelstativer eller i beboernes egne lejligheder eller kælderrum. Ladcykler parkeres bagerst i gården eller for enden af cykelstativerne, hvor der er god plads til forbipasserende.
  2. Barnevogne skal opbevares i egne lejligheder eller kælderrum.
  3. Der må ikke parkeres motorkøretøjer i gården uden forudgående tilladelse fra bestyrelsen.
 3. ALTANER OG TAGTERRASSER
  1. Sørg for at der ser pænt ud på altaner/terrasser. Altaner/terrasser må ikke anvendes til opmagasinering.
  2. Under og efter arrangementer på de fælles tagterrasser skal der være rent og ryddeligt, så andre beboere kan opholde sig på tagterrasserne samtidigt.
  3. Der må ikke nedkastes nogen former for genstande fra altaner eller tagterrasser.
  4. Det er ikke tilladt at grille med kul eller tænde bål på E/F Fredens Gaards arealer. Det er kun tilladt at grille fra gasgrill.
  5. Der må ikke opsættes markiser på bygningen ved altaner eller tagterrasser.
  6. Boldspil er forbudt på tagterrasserne, hvor der heller ikke må løbes, hoppes, køres på løbehjul, cykel, rulleskøjter eller skateboard. Al ophold på tagterrasserne skal ske med omtanke for E/F Fredens Gaards øvrige beboere og naboer.
  7. Altankasser må af hensyn til nedfaldsfare kun monteres på indvendig side af altanen. Der skal udvises hensyn til underboen, når planter vandes, og altanen fejes. Sørg for at der ikke kommer affald ud over kanten.
  8. Udendørs fastmontering af afskærmning, belysning, varmelamper og lignende må kun ske, hvis bestyrelsen på forhånd har givet tilladelse til det.
  9. Det er ikke muligt at booke tagterrasserne eller gårdområdet til privat brug. Disse er fællesområder for E/F Fredens Gaards beboere.
 4. BRANDTRAPPER
  1. Der er installeret tre brandtrapper til brug ved brand. Disse må ikke anvendes eller fjernes under andre omstændigheder.
  2. Trapperne befinder sig alle på den laveste tagterrasse (oven på rækkehusene).
  3. En kasse med en stige/trappe indeni er monteret til at hjælpe bolig 17 (3.sal) i tilfælde af brand.
  4. Der er monteret en brandtrappe på siden af bygning D med nedgang til fælleslokalet i stuens gårdhave og branddøren til fælleslokalet på 1. sal udelukkende til anvendelse i tilfælde af brand. Det er ikke tilladt at anvende den til almen adgang mellem fælleslokalerne og tagterrassen.
  5. En trappe til/fra tagterrassen ved indgangsdør til trappeopgang 28C til anvendelse for bolig 18 (3.sal) i tilfælde af brand.
 5. AFFALD
  1. Alt affald skal i lukkede affaldsposer.
  2. Bioaffald er udelukkende til organisk opløseligt affald.
  3. Pizzabakker må ikke smides i papcontaineren, men i restaffald.
  4. Intet affald må henkastes omkring ejendommen eller på de fælles tagterrasser.
  5. Der må ikke stilles skrald i poser uden for affaldsbeholdere.
  6. Affald og kasserede brugsgenstande, der ikke fjernes af den almindelige dagrenovation eller storskrald, skal medlemmerne selv bortskaffe.
  7. Byggeaffald skal beboerne selv skille sig af med.
 6. GENERELT
  1. Ejerlejligheden og fællesarealer skal benyttes på en måde, der ikke virker generende for de øvrige beboere. Hvis noget skulle være generende for en beboer, opfordres til venlig, direkte dialog for indgåelse af en fælles tilfredsstillende løsning.
  2. Der må ikke ophænges andre sedler eller skilte end de af ejerforeningen godkendte. Bestyrelsen kan kontaktes for yderligere information.
  3. Beboerne skal tilse, at udvendige adgangsdøre og kælderdøre altid holdes forsvarligt lukkede.
  4. Beboerne opfordres til at udvise omtanke, hvis ukendte personer forsøger at skaffe sig adgang til ejendommen. Ring evt. til politiet.
 7. MUSIK OG STØJ
  1. Udøvelse eller afspilning af musik og afholdelse af støjende sammenkomster og underholdning, må ikke være til gene for de øvrige beboere og naboejendomme. Der bør vises et særligt hensyn i tidsrummet fra kl. 22.00 til 08.00 alle ugens dage. Derudover skal døre og vinduer holdes lukket efter kl. 23.00, når der afholdes arrangementer privat eller i fælleslokalerne.
 8. STØJENDE ARBEJDE
  1. Brug af støjende værktøj skal begrænses til at foregå mellem kl. 08.00 og 20.00 uanset ugedag.
 9. HUSDYR
  1. Det er tilladt at holde husdyr i ejendommen, såfremt disse ikke er til gene for de øvrige beboere.
  2. Hunde: Ejendommens hunde skal holdes i snor, og fodring må kun foregå indendørs. Hundens adfærd og leg må ikke være til gene for andre beboere. Ved kontinuerlig, generende gøen kan den pågældende hundeejer være nødsaget til at lade hunden fjerne. Hundeluftning (nødtørft) skal foregå uden for Fredens Gaards gårdareal. Skulle uheldet være ude, skal hundens efterladenskaber straks fjernes og placeres i tætsluttet pose før deponering i skraldecontainer. Leg med hunde kan foregå på det store græsareal i gården.
   Ifølge vedtægterne for E/F Fredens Gaard er det ikke tilladt at holde hund på over 10 kg.
  3. Katte: Ejendommens katte må ikke være til gene for andre beboere og skal holdes inden for egen lejlighed.
  4. Krybdyr: Det er ikke tilladt at holde nogen former for krybdyr.
 10. FUGLE
  1. På grund af risiko for mus og rotter samt for at undgå svineri, må fodring af fugle ikke finde sted på hverken altaner, tagterrasser eller fællesarealer.
 11. OVERHOLDELSE AF HUSORDEN
  1. Hvis en beboer væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne husorden, herunder ved gentagne krænkelser eller hensynsløs adfærd over for de øvrige beboere, kan det medføre eksklusion fra ejerforeningen efter lovgivningens regler.
   Denne husorden udleveres til alle ejere og beboeres efterlevelse og genfindes på E/F Fredens Gaards hjemmeside, når denne er tilgængelig. Husordenen revideres af bestyrelsen med passende mellemrum, og beboerne vil blive orienteret i tilfælde af opdateringer.
 12. BESTYRELSE OG GENERALFORSAMLING
  1. Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter blandt ejerne og er valgt af de øvrige beboerne i E/F Fredens Gaard. Bestyrelsen er på valg ved den årlige generalforsamling.